Logo Praktijk Viksa

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Privacy Statement

Inleiding
Praktijk Vikasa neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@praktijkvikasa.nl.

Wie is Praktijk Vikasa?
Praktijk Vikasa is de eenmanszaak Praktijk Vikasa, kantoorhoudende te Maarheezepark 33, (5045KR) Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53537696. Praktijk Vikasa is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Vikasa de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Praktijk Vikasa jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Praktijk Vikasa persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Praktijk Vikasa voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door Praktijk Vikasa worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: De gegevens in de financiële administratie blijven 7 jaar bewaard

Doeleinde: Behandelingen
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, Gegevens zorgverzekeraar, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokkenbelang: Commercieel belang
Bewaartermijn: De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist

Doeleinde: Cursussen
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokkenbelang: Commercieel belang
Bewaartermijn: De gegevens in de financiële administratie blijven 7 jaar bewaard

 

Marketing

Doeleinde: Direct Marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokkenbelang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokkenbelang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokkenbelang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, adres, Inhoud van het bericht
Betrokkenbelang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Praktijk Vikasa heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Praktijk Vikasa gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Via een andere cliënt of een collega/therapeut/dienstverlener.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Praktijk Vikasa over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Praktijk Vikasa . Je kunt verzoeken dat Praktijk Vikasa je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Praktijk Vikasa te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Praktijk Vikasa of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Praktijk Vikasa te verkrijgen. Praktijk Vikasa zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Praktijk Vikasa je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Praktijk Vikasa
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@praktijkvikasa.nl. Praktijk Vikasa zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Praktijk Vikasa een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Praktijk Vikasa je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers.
Het kan zijn dat Praktijk Vikasa verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Praktijk Vikasa gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Praktijk Vikasa gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Praktijk Vikasa aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Praktijk Vikasa ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Praktijk Vikasa worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Praktijk Vikasa worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Praktijk Vikasa je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@praktijkvikasa.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Praktijk Vikasa jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.